Herbestemming

Als historische gebouwen, zoals bijvoorbeeld kerken, kloosters, scholen, fabrieken en boerderijen hun functie verliezen, komen ze vaak leeg te staan en treedt het verval in. Door herstemming kunnen dergelijke gebouwen voor de toekomst worden behouden en hun functie als beelddrager van de omgeving handhaven.

 

In het huidige architectuurbeleid, verwoord in de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016  wordt inzichtelijk gemaakt dat de ruimtelijke ontwikkelingsopgaaf fundamenteel anders van aard zal zijn dan hij in de afgelopen decennia is geweest. De nieuwe gebouw- en gebiedsopgaafopgaaf is een van transformatie van de bestaande stad en het landschap, waarbij de nadruk wordt gelegd op inbreiding, inpassing, renovatie, herbestemming en herontwikkeling.

 

In navolging hierop is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) momenteel bezig haar uitgangspunten voor adviezen met betrekking tot herbestemming van rijksmonumentale gebouwen te herformuleren. De gedachte hierbij is dat de adviezen meer ruimte bieden aan de nodige veranderingen en de waarde van een gebouw toch voldoende worden gerespecteerd.

 

Een herbestemmingsopgaaf van een historisch gebouw is vaak complex. Er zal altijd een balans moeten worden gevonden tussen enerzijds behoud van de karakteristiek van een gebouw en anderzijds de noodzakelijke aanpassingen en ontwikkelingen in of aan een gebouw. Bovendien is iedere opgaaf uniek. Des te belangrijker is het dat in een vroeg stadium inzicht komt in de aanwezige cultuur- en bouwhistorische waarden en kwaliteiten.

 

Res nova Monumenten kan voor u door haar jarenlange ervaring niet alleen het historisch (waarden)onderzoek verzorgen, maar weet de bevindingen ook te vertalen naar een reeks concrete aanbevelingen. Hierbij wordt zowel gekeken naar hoe om te gaan met de aanwezige historische aspecten als waar ruimte is voor verandering.

 

Zie ook bouwhistorisch onderzoek, architectuurhistorisch onderzoek, SWOT, effecttoets