eigenaar/ontwikkelaar/architect


U bent de eigenaar en/of bewoner van een monumentaal pand. Dit is natuurlijk een fantastisch bezit. Het eigendom van een monument draagt enkele rechten en plichten met zich. 

 

Res nova Monumenten biedt een aantal producten aan die voor U als eigenaar van een monument noodzakelijk dan wel nuttig kunnen zijn:

 • bouwhistorisch onderzoek, indien U Uw pand gaat verbouwen en/of herbestemmen
 • effecttoets monument, indien U Uw pand gaat verbouwen
 • architectuurhistorisch onderzoek, indien U een nieuw pand binnen een historisch waardevol gebied gaat bouwen (binnen erfgoedcontour op bestemmingsplan of binnen beschermd stads- of dorpsgezicht) of een aanbouw aan een historisch pand wilt realiseren en deze dient te voldoen aan vanuit de architectuurhistorie vastgestelde welstandscriteria
 • tuinhistorisch onderzoek, indien U een als monument aangewezen tuin of park in uw bezit heeft en hierbinnen wijzigingen wenst door te voeren of als U bij Uw monument een tuin of park wilt aanleggen/ontwikkelen dat aansluit op de architectuur (tijdsperiode) van Uw woning.

 

gemeente


Gemeenten dienen in het kader van de Modernisering Monumentenzorg het bovengronds erfgoed een vaste plek te geven binnen alle nieuwe bestemmingsplannen.

 

Res nova Monumenten biedt in het kader van deze verankering een aantal producten aan:

 • opstellen van ruimtelijke karakteristiek van historisch waardevolle gebieden (cultuurhistorisch, historisch geografisch onderzoek in relatie tot huidige situatie)
 • gebiedsgerichte waardenstellingen, waarbij op ruimtelijk niveau wordt gewaardeerd
 • inventarisaties bebouwing, cultuurhistorische en historisch geografische objecten
 • opstellen redengevende beschrijvingen
 • opstellen waardenkaarten en waarderingstabellen 
 • vaststelling erfgoedcontouren voor bestemmingsplannen
 • koppeling erfgoed in bestemmingsplan