Naast de diverse producten, levert Res nova Monumenten een aantal modules die als toevoeging aan de basisproducten kunnen worden toegevoegd.

 

SWOT

De SWOT is een bedrijfskundig model waarin sterktes en zwakten, kansen en bedreigingen worden geanalyseerd (Strenghts & Weaknesses, Opportunities & Threats). Dewaardenstelling die Res nova Monumenten in het kader van bouw- en/of cultuurhistorische onderzoeken opstelt, kan worden omschreven als een uiteenzetting van de sterktes en zwakten van een pand of gebied. In een reeks aanbevelingen worden de kansen en bedreigingen verwoord waarmee bij behoud, beheer en ontwikkeling rekening kan of dient te worden gehouden.

 

Verborgen waarden

Vaak gaat er achter een huidige afwerkingslaag nog een verborgen wereld verscholen. Dit kunnen bouwsporen zijn die inzicht geven in de ontwikkelingsgeschiedenis van een pand, maar ook waardevolle elementen als bijvoorbeeld complete stucplafonds die verscholen gaan achter een verlaagd plafonds. Door middel van licht-destructief onderzoek, in combinatie met jarenlange ervaring wordt een overzicht gegeven van de (mogelijk) aanwezige verborgen waarden en hoe hiermee om dient te worden gegaan.

Effecttoets en onderbouwing

Daar waar in een SWOT voorafgaand aan een ontwerptraject aanbevelingen worden gedaan, wordt bij een effecttoets een (schets)ontwerp kritisch tegen het licht gehouden om te kijken of en hoe er is omgegaan met de aanwezige bouw- en cultuurhistorische waarden en karakteristieken. Hieruit voortvloeiend kan een aantal attentiepunten en/of aanbevelingen worden gemaakt. De effecttoets kan (naast het bouwhistorisch onderzoek) als bijlage bij de omgevingsvergunning worden ingediend ter onderbouwing van het ontwerp.