Planologisch erfgoed regime Amby en Geusselt

Amby-Geusselt Maastricht, planologisch erfgoed regime, cultuurhistorie

Amby en Geusselt

Maastricht

 

Opdrachtgever

Gemeente Maastricht

 

Uitvoering

Planologisch erfgoed Regime:

-ruimtelijke beschrijving

-ontwikkelingsgeschiedenis

-gebiedsgerichte waardenstelling

-cultuurhistorische waardenkaart

-planologische beheerskaart

2005

 

Samenwerking

N. van Waveren (archeologie)


De gemeente Maastricht wil middels het Planologisch erfgoedregime (PER, ontwikkeld door Res nova), het aanwezige cultureel erfgoed via het bestemmingsplan beschermen. Hiervoor dient een onderbouwing te worden opgesteld die resulteert in een ruimtelijke karakteristiek waarin de waarden zijn beschreven, waardenstellingen op objectniveau zijn uitgevoerd en een waardenkaart is vervaardigd. Op basis van deze waardenkaart is een beheers- en sturingskaart opgesteld, waarvan vervolgens de hoofdlijnen als erfgoedcontour in de bestemmingsplankaart zijn vastgelegd.

 

Opzet

Het onderzoek bestaat uit een drietal deelrapporten, een Ruimtelijke karakteristiek en richtlijnen, een Inventarisatie en een Archeologisch rapport. Rackham’s is verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de eerste twee genoemde onderdelen.

 

Het rapport Ruimtelijke karakteristiek en richtlijnen behandelt het gebied Amby-Geusselt op stedenbouwkundig niveau. Hierin wordt een aantal thema’s behandeld (infrastructuur, bebouwing, groenelementen, verkaveling, et cetera) dat samen het karakter van het bestemmingsplangebied bepaalt. Het rapport dient ter motivatie voor de planologische bescherming van het gebied. Daarnaast kan het worden aangewend als instrument voor het beheer en de verdere ontwikkeling van Amby-Geusselt. Bij een eerste verkenning van het projectgebied werd duidelijk dat Amby-Geusselt bestaat uit een aantal zones met elk een duidelijk eigen identiteit. Een algemene benadering zou betekenen dat deze unieke kenmerken van ieder afzonderlijk gebied verloren zouden gaan. Om zorg te dragen dat iedere zone wordt beoordeeld op haar specifieke waarden, bleek het nodig om het deelrapport onder te verdelen in zes segmenten: het historische dorpslinten en aanverwante historische structuur; de groenzone met enkele grote landgoederen; het Severenveld, een vroege wederopbouwwijk; Achter de Hoven, bestemmingsplan Amby Oost 1976; Gravenhof Noord (jaren negentig) en Amby Zuid-Oost (jaren negentig).

 

Het deelrapport Inventarisatie behandelt het bestemmingsplangebied op objectniveau. Het rapport dient als motivering voor de planologische bescherming van behoudenswaardige panden en complexen. Bij de beschrijving en waardering is ook de directe omgeving van het object meegenomen. Door de toevoeging van zowel algemene als specifieke richtlijnen kan het worden toegepast als instrument voor het beheer en ontwikkeling op pandniveau. Bij het aanwijzen van de dominante en beeldondersteunende panden diende de door de gemeente aangeleverde pandenlijst als uitgangspunt.