Boerderij Nicolaasweg Harreveld

boerderij Nicolaasweg Harreveld, cultuurhistorisch waardevol object

Boerderij Nicolaasweg 3 Harreveld

Geen status

 

Opdrachtgever

particulier

 

Uitvoering

Waardenindicatie tbv aanwijzing als cultuurhistorisch waardevol object

2013


De opdrachtgever heeft Res nova Monumenten gevraagd een waardenindicatie uit te voeren naar het pand Nicolaasweg 3 te Harreveld. Nicolaasweg 3 is een boerderij die in 1927 is gebouwd in het open agrarisch landschap ten westen van Lichtevoorden en ten noorden van Varsseveld. De boerderij heeft geen status als rijks- of gemeentelijk monument. De opdrachtgever wenst de boerderij op te splitsen in twee wooneenheden, waarbij ruwweg de grens komt te liggen bij de voormalige brandmuur tussen voorhuis en deel. Hierbij wordt een beroep gedaan op de in het vigerende bestemmingsplan gestelde mogelijkheid tot splitsing van de boerderij, zoals verwoord onder het kopje ‘functieverandering naar woning’. Hierin wordt vermeld dat een boerderijsplitsing is toegestaan mits het een traditionele boerderij betreft. De rapportage dient als onafhankelijke onderbouwing om vast te stellen of Nicolaasweg 3 kan worden gekenmerkt als een karakteristieke boerderij.

 

Cultuurhistorisch waardevol object

De monumentenlijst van de gemeente Oost Gelre telt 40 rijks- en 145 gemeentelijke monumenten. Een beperkt deel hiervan bestaat uit boerderijen. De boerderijen die op de lijst staan, hebben dan wel een aanzienlijke ouderdom, zijn dan wel bijzonder in typologie en/of detaillering of zijn gaaf behouden. De panden op deze lijst gelden als de krenten in de pad van het gebouwde erfgoed van de gemeente. Echter, in de gemeente ligt een groot aantal andere historische boerderijen. Deze karakteristieke boerderijen kunnen dan wel niet zo hoog worden gewaardeerd als de als monument aangewezen gebouwen, maar dragen wel in hoge mate bij aan de belevingswaarde van het gebied als geheel.

 

De boerderij

Nicolaasweg 3 is gebouwd volgens een typologie die kenmerkend is voor de kleinere ontginningsboerderijen uit de eerste decennia van de twintigste eeuw. Hoewel er enkele uitbreidingen hebben plaatsgevonden is de hoofdopzet nog duidelijk herkenbaar. Als zodanig vormt het een karakteristiek element in het open agrarisch landschap. De vormgeving van Nicolaasweg 3 is kenmerkend voor de jaren twintig. Er is sprake van een sobere architectuur waarbij de decoratieve toets wordt gerealiseerd door baksteenornamentiek. Dit vertaalt zich hier in de rondgaande rollaag en met name in de ietwat getande, uitkragende rollagen boven de vensters aan de straatzijde (de Schauseite). Het overgrote deel van de oorspronkelijke gietijzeren ramen (vensters met vorktracering in de achtergevel, ronde venster onder het wolfseind, stalvensters in de linker zijgevel) zijn nog aanwezig en gangbaar. Het exterieur van Nicolaasweg 3 is in hoofdopzet nog authentiek aan de situatie anno 1927. Zoals uit de omschrijving van het pand is gebleken, zijn de wijzigingen die zijn doorgevoerd reversibel. Aanbouwen zijn koud tegen de gevels geplaatst waarbij de oorspronkelijke achterliggende indeling grotendeels is behouden en dichtgezette gevelopeningen zijn door de manier waarop ze zijn uitgevoerd meteen herkenbaar en weer terug te voeren naar de verschijningsvorm anno 1927. Dit geldt voor alle gevels.

 

Nicolaasweg 3 maakt deel uit van het verhaal van de ontginning van het omliggende landschap. Het vormt een visuele herinnering aan de ontginning van het tussen enkele reeds eeuwen eerder ontgonnen kampenlandschap, heidegebied Stuivezand en Harreveldsche Heide, gelegen tussen . Evenzeer als de oudere boerderijen deel uitmaken van de negentiende- en achttiende- eeuwse ontginningen, maakt Nicolaasweg 3 deel uit van de vroeg-twintigste-eeuwse ontginnings- en agrarische geschiedenis. De belevingswaarde van deze diversiteit (middeleeuwen tot wederopbouw) binnen een relatief klein gebied, draagt bij aan de waarden die aan het landschap alhier kunnen worden toegeschreven