Boerderij Tongerlo Maasbree

Boerderij Tongerlo Maasbree, notitie waardenindicatie aanwijzing cultuurhistorisch waardevol object

Tongerlo 2 Maasbree

Geen status

 

Opdrachtgever

Particulier

 

Uitvoering

Notitie waardenindicatie tbv aanwijzing als cultuurhistorisch waardevol object

2014


De opdrachtgever heeft Res nova Monumenten gevraagd een waardenindicatie uit te voeren naar het de boerderij Tongerlo 2. De boerderij dateert uit 1924 en is gelegen in het open agrarisch gebied ten noordwesten van Maasbree. De boerderij heeft geen status als rijks- of gemeentelijk monument. De opdrachtgever heeft de boerderij te koop staan, waarbij het voorhuis en de schuur als twee aparte kavels worden verkocht. Het voorhuis is inmiddels verkocht en wordt verbouwd. Om de schuur als aparte woning (herbestemming) te verkopen, is het noodzakelijk dat Tongerlo 2 wordt opgesplitst in twee wooneenheden. Het vigerende beleid biedt hiervoor ruimte. Van belang hierbij is dat wordt aangetoond dat het pand als cultuurhistorisch waardevol object kan worden aangeduid.

 

Boerderij

Tongerlo 2 is gebouwd volgens een typologie die kenmerkend is voor de kleinere ontginningsboerderijen uit de eerste decennia van de twintigste eeuw: langgevelboerderij met dwarsdeel. Hoewel er enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden is de hoofdopzet nog duidelijk herkenbaar. Als zodanig vormt het een karakteristiek element in het agrarisch landschap. De vormgeving van Tongerlo 2 is kenmerkend voor de jaren twintig. Er is sprake van een rijke architectuur waarbij de decoratieve toets wordt gerealiseerd door de baksteen-ornamentiek (segmentbogen en tandlijsten), schijnvoegen in de plint en sierankers. Het exterieur van Tongerlo is in hoofdopzet nog authentiek aan de situatie anno 1924. Wijzigingen beperken zich tot de verplaatsing van een poort (en daarmee het aanbrengen van nieuwe vensters) en de wijziging van de ramen aan de achterzijde. Ook de indeling van de schuur is nagenoeg volledig behouden. In zijn geheel is er sprake van een gebouw waarbij exterieur en interieur van de schuur nog representatief zijn voor de historische context.

 

Cultuurhistorie gebied

Tongerlo 2 valt binnen de contour van de in juni 2013 vastgestelde beheersverordening ‘Klavertje 4’. Vanwege het Besluit ruimtelijke ordening zijn gemeenten per 1 januari 2012 verplicht om bij elk nieuw bestemmingsplan rekening te houden met de aanwezige cultuurhistorie. In de toelichting bij de beheersverordening wordt in één zin aangegeven dat binnen de contour van de beheersverordening geen cultuurhistorisch waardevolle panden of rijksmonumenten zijn gelegen. Over andere cultuurhistorisch waardevolle elementen wordt in de paragraaf ‘cultuurhistorie’ niet gesproken (te denken valt aan verkaveling, infrastructuur of groenelementen). Tongerlo kent een lange geschiedenis. Binnen dit gebied bevindt zich een aantal agrarische volumes uit verschillende perioden die samen het verhaal van deze locatie vertellen/ondersteunen. Hoewel dergelijke panden niet meteen een status als rijks- of gemeentelijk monument genieten of verdienen, zijn ze wel degelijk historisch relevant en van belang voor de belevingswaarde van Tongerlo en het in de directe nabijheid gelegen gebied. Om deze reden is het van belang om boerderijcomplexen als Tongerlo 2 te behouden.

 

Aanbevelingen/richtlijnen

In een apart hoofdstuk is een reeks aanbevelingen opgesteld die als leidraad en inspiratiebron kunnen dienen bij de herbestemming van schuur/achterhuis tot wooneenheid.