Markt 10 Roermond

Markt 10 Roermond, bouwhistorisch onderzoek rijksmonument

Markt 10 Roermond

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

Commerciële partij

 

Uitvoering

Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek

2007

 

Architect

Silvrants Architecten


Het onlangs door de opdrachtgever aangekochte pand, gelegen aan de Markt te Roermond, wordt herbestemd en krijgt een horecafunctie. Door de gemeente Roermond is voorafgaand aan de geplande werkzaamheden, op een bouwhistorisch onderzoek aangedrongen vanwege de monumentale waarde van het pand.

 

Markt 10

Het pand Markt 10 vormt een deel van de westelijke gevelwand van de Markt. Het perceel strekt, evenals de overige kavels aan deze zijde, van de Markt tot de achterliggende Luifelstraat. In tegenstelling tot de overige volumes is de achtergevel van het hoofdvolume op enige afstand van de Luifelstraat gelegen, waardoor er sprake is van een onderbreking van de gesloten gevelwand. Markt 10 is tevens het enige pand aan de westelijke zijde van de Markt dat ‘slechts’ twee bouwlagen heeft. De gevels verkeren in nagenoeg authentieke toestand, zowel wat betreft pleisterwerk, natuursteen en een deel van het houtwerk. Met name het behoud van de winkelpui is bijzonder vanwege de intrinsieke waarde en de hoge mate waarin historische winkelpuien in de loop der jaren verloren zijn gegaan. Ook het interieur behoudt, ondanks enkele ingrijpende wijzigingen, nog de authentieke indeling in vier nagenoeg even grote ruimten. De interne functieverdeling is, ondanks het doorbreken van een wand en de toevoeging van een detonerend ‘blok’, nog gelijk aan de negentiende eeuwse situatie.

 

Grauwe Toren

Op de locatie van het pand stond vanaf de middeleeuwen de zogenaamde Grauwe Toren. Dit beeldbepalende volume torende boven de gevelwand uit en had rijk geornamenteerde gevels met gotisch maaswerk. De toren is in de loop der eeuwen in verval geraakt om uiteindelijk in de achttiende eeuw te worden afgebroken. De kelders van het volume vormen nog relicten van deze oude toren. Verder is de indeling van het huidige pand, bestaande uit twee beuken, identiek aan de plattegrond van de toren. Uit werkzaamheden aan het buurpand in het begin van de vorige eeuw is gebleken dat nog een aanzienlijk deel van het gotisch maaswerk achter de tijdens de achttiende eeuwse verbouwing geplaatste gevels, aanwezig is. Het is zeer goed mogelijk dat ook andere elementen in het pand nog dateren uit de middeleeuwen. Te denken valt aan balklagen, dragende muren, et cetera.

 

Het huidige volume dateert uit 1779, waarbij de voorgevel met winkelpui omstreeks 1870 is gewijzigd. Bij de grootschalige verbouwing van 1779 werd het pand naar achter (richting Luifelstraat) uitgebreid. Een middeleeuwse waterput die tegen de gevel van de oorspronkelijke toren lag, kwam hierdoor binnen het nieuwe volume te liggen. De uitbreiding is in de kelder duidelijk herkenbaar, waarbij de oorspronkelijke buitengevel bijzonder dik is (circa één meter). De aanwezigheid van de inpandige waterput verklaart ook de aanwezigheid van het in de Luifelstraat staande putbeeld.