Munsterstraat 6 Roermond

Munsterstraat 6 Roermond, bouwhistorisch onderzoek beschermd stadsgezicht

Munsterstraat 6 Roermond

Geen status/beschermd stadsgezicht

 

Opdrachtgever

Commerciële partij

 

Uitvoering

Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek

2014

 

Architect

Levels-Boonen Architectuur en vormgeving b.v.


De opdrachtgever heeft Res nova Monumenten gevraagd een bouwhistorische verkenning uit te voeren naar Munsterstraat 6 te Roermond. De opdrachtgever wenst de locatie te ontwikkelen. Munsterstraat 6 is niet aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. Wel is het gelegen binnen het via rijkswege beschermd stadsgezicht. In het kader van deze ligging is het van belang dat in een vroeg stadium van de planontwikkeling inzicht wordt gegeven in de bouwhistorische waarden, kwaliteiten en karakteristiek van de locatie. De bevindingen van dit onderzoek kunnen dienen in de verdere uitvoering van het ontwerp.

 

Zeventiende-eeuwse kern

De structuur en verschijningsvorm van Munsterstraat 6 is het resultaat van een reeks bouwfasen in de loop der eeuwen. De zeventiende-eeuwse kern van het pand is als gevolg van deze ingrepen aanzienlijk aangetast. Met uitzondering van de zuidelijke zijgevel (voor zover vanaf de openbare ruimte zichtbaar), zijn alle gevels gewijzigd dan wel aangetast:

  • Aan de straatzijde is alleen het muurwerk van de eerste verdieping vermoedelijk zeventiende-eeuws. De tweede verdieping is aan het begin van de twintigste eeuw toegevoegd. De begane grond is in 1931 geheel vervangen.
  • De noordelijke zijgevel is op de begane grond volledig weggebroken. De verdieping en geveltop is nog aanwezig, maar sporen tonen enkele ingrepen (onder andere ontbreken vlechtwerk aan één zijde). De gevel is bovendien in een slechte staat van onderhoud.
  • De achtergevel is op de begane grond volledig weggebroken. De verdieping is nog aanwezig. De hoofdindeling is vermoedelijk negentiende-eeuws. De gevel is afgewerkt met een detonerende cementpleister.

De tongewelven mergel kelder is nog gaaf behouden. Op een aantal plaatsen is bakstenen boetwerk zichtbaar en zijn sporen van latere ingrepen te zien. Van de kap zijn nog elementen zichtbaar die erop duiden dat we met een zeventiende-eeuwse eiken kap te maken hebben. Echter, de kap, bestaande uit twee spanten, is  door de opbouw aan de oostzijde aangetast. Verder zijn verschillende onderdelen vervangen door en aangevuld met zowel eiken als grenen rondhouten balken en door machinaal gezaagde balken. In de huidige situatie is bij Munsterstraat 6 alleen nog sprake van delen van de zeventiende-eeuwse casco.

 

Eclectische gevel

De eclectische verschijningsvorm van de Schauseite dateert uit circa 1905 en is op de verdiepingen gaaf behouden (pleisterwerk en vensters). De begane grond is door de pui uit 1931(en latere wijzigingen) aangetast, waardoor er geen cohesie meer is met de bovenverdiepingen. Munsterstraat 6 is een laat voorbeeld van een woonhuis dat in een dergelijke vormentaal werd uitgevoerd. Soortgelijke voorbeelden met gepleisterde gevels (met geprofileerde omlijstingen en schijnvoegen) die in de stad aanwezig zijn, dateren voor het overgrote deel uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Hoewel nog op de verdiepingen in tact, is het pand vanuit architectuurhistorisch oogpunt door deze late datering minder waardevol. Dit wordt versterkt doordat er geen samenhang meer is tussen de voorgevel, de zichtbare zijgevel en het in de tweede helft van de twintigste eeuw gewijzigde interieur.

 

Interieur

In het interieur is een aantal historische elementen behouden. Het betreft een trapvlucht (van eerste naar tweede verdieping), enkele gepaneelde deuren en geprofileerde omlijstingen en een plavuizen vloer in de entreehal. Deze behouden elementen vormen echter geen deel meer van een historisch interieur en zijn in de huidige situatie niet meer dan waardevolle historische relicten. De architectuurhistorische waarde van het interieur is dan ook laag

 

Bijgebouw

Het gebouw achter het hoofdhuis heeft een economische functie gekend. Archiefonderzoek heeft geen uitsluitsel kunnen geven over de oorspronkelijke functie. Wel weten we dat het gebouw in 1931, vóór een grootschalige verbouwing, in gebruik was als magazijn en deel uitmaakte van een groter bedrijfscomplex (werkplaats achter Munsterstraat 4). Ook bij het bijgebouw is sprake van een versnipperd beeld. In oorsprong is dit een opvallend gedetailleerd volume geweest, zoals blijkt uit de hoge tandlijsten en het gebruik van gekleurde baksteen in de rondboog aan de kopgevel. Echter, doordat ook bij dit rond 1900 gebouwde volume op de begane grond twee gevels zijn weggebroken, het interieur op de verdieping volledig is gewijzigd en de kap is vervangen, is er met name sprake van relictwaarde. Hierbij is vooral het aanzien van de noordelijke zijgevel (op de verdieping) relevant.

 

Archeologie

Uit het onderzoek is gebleken dat ter plekke van de toonzaal en het braakliggende terrein ten noorden van nummer 6, tot het midden van de vorige eeuw een kapitaal pand heeft gestaan, dat in oorsprong ten minste net zo oud was als Munsterstraat 6. Op oude foto’s is te zien dat dit pand, Munsterstraat 4, een aanzienlijke kelder had. Verder laten bouwtekeningen zien dat ten tijde van de bouw van de toonzaal in 1974  ten minste de funderingen van de kelders nog aanwezig waren. De kans bestaat dat deze bij de bouw van de toonzaal behouden zijn gebleven