Res nova Monumenten


eigenaar/ontwikkelaar/architect

Bent u eigenaar en/of bewoner van een monumentaal of historisch woonhuis en wenst u deze te verbouwen en/of restaureren? Bent u als stichting of commerciële partij in het bezit van een monumentaal complex, zoals een klooster, kerk, school of fabriek en wilt u deze gaan herbestemmen? Of wenst u binnen de contour van een historisch waardevol gebied een nieuwbouwplan tot uitvoer te brengen?

 

Res nova Monumenten biedt een aantal producten aan die voor u als eigenaar noodzakelijk dan wel nuttig kunnen zijn:

 • bouwhistorisch onderzoek, indien u uw pand gaat restaureren, verbouwen en/of herbestemmen of als u simpelweg meer te weten wilt komen over uw waardevolle bezit
 • bouw- en architectuurhistorisch onderzoek, indien u tegen of nabij uw historisch waardevolle pand een volume wenst op te trekken, in traditionele dan wel moderne stijl
 • architectuurhistorisch onderzoek, indien u bij de realisatie van een nieuw pand binnen een historisch waardevol gebied rekening dient te houden met vanuit de cultuur- en architectuurhistorie vastgestelde welstandscriteria
 • architectuurhistorisch onderzoek, indien u een nieuwbouwhuis wenst op te richten in een specifieke historiserende bouwtraditie  (bijvoorbeeld neoclassicisme, neorenaissance, Engelse landhuisstijl of nieuwe zakelijkheid)
 • cultuurhistorisch onderzoek, indien u binnen de contour van een historisch waardevolle stedelijke setting of landelijke omgeving een stedenbouwkundige ontwikkeling wilt realiseren.
 • cultuurhistorisch onderzoek, indien u een nieuw landgoed wilt ontwikkelen of binnen de contour van een historisch landgoed wilt ontwikkelen
 • aanbevelingen en richtlijnen, indien u uw pand gaat restaureren, verbouwen en/of herbestemmen of binnen een waardevol gebied gaat ontwikkelen.
 • effecttoets ontwerp, indien u uw pand gaat verbouwen en/of herbestemmen of binnen een waardevol gebied gaat ontwikkelen.

gemeente/stedenbouwkundig bureau

Vanwege het Besluit ruimtelijke ordening zijn gemeenten per 1 januari 2012 verplicht om bij elk nieuw bestemmingsplan rekening te houden met de aanwezige cultuurhistorisch waarden.

 

Res nova Monumenten biedt in het kader van deze verankering een aantal producten aan:

 • opstellen van ruimtelijke karakteristiek van historisch waardevolle gebieden (cultuurhistorisch, historisch geografisch onderzoek in relatie tot huidige situatie)
 • gebiedsgerichte waardenstellingen, waarbij op ruimtelijk niveau wordt gewaardeerd
 • inventarisaties bebouwing, cultuurhistorische en historisch- geografische objecten
 • opstellen redengevende beschrijvingen
 • opstellen waardenkaarten en waarderingstabellen
 • vaststelling erfgoedcontouren voor bestemmingsplannen
 • koppeling erfgoed in bestemmingsplan: beheerskaarten